Soldats a l’hospital de Cambrils (1809-1811)

 

Dins del grup de sèries Beneficència i assistència social del fons de l’Ajuntament de Cambrils, es conserva part de la documentació generada per l’antic hospital municipal, que està documentat des de 1440 fins a finals del segle XX. Es tractava d’una institució del tipus habitual als municipis d’època medieval i moderna, que realitzava tant funcions curatives com assistencials i estava ubicat a l’extrem de la vila, just a tocar de la muralla.

Un dels documents més singulars que se’n conserven és un quadern de registre de malalts que conté anotacions entre el 27 d’abril de 1809 i el 23 de març de 1811: Arxiu Municipal de Cambrils, lligall Hospital del Patriarca Sant Josep: registre dels malalts que hi entren i dels que hi moren (1809-1811), sig. top. 298.25.1.

Està format per 10 fulls relligats de paper (de 21 cm d’alt i 14,75 cm d’ample) i unes cobertes de paper blau més gruixut. Conté 56 registres d’entrada, escrits un sota l’altre en ordre cronològic i amb una estructura molt semblant: nom del malalt, ofici, població, data d’ingrés i causa. Pels canvis de lletra es veu clarament que anaven apuntant cada malalt a mesura que ingressava i que reservaven un espai en blanc on, més tard, anotaven el moment en què marxava o moria.

Alguns dels registres corresponen a soldats, que presumiblement participaven en les operacions de la guerra; cal notar que aquests registres estan escrits en castellà –en alguns casos, copien clarament l’autorització de trasllat que el soldat portava– , mentre que els de pacients civils són en català. A la primera pàgina del quadern hi llegim aquest registre:

«Regimiento de Húsares españoles, 7 Compañía. El Húsar Mauricio Sanches, de dicha, pasa hoy día de la fecha al Hospital de Caridad de esta villa a curarse de sus dolencias.

Cambrils, 27 abril de 1809. Ramon Jornet. En lo llit de nº 5».

Més tard, van escriure a sota:

«Se a curat de sa enfermetat als 14 dias de haver fet llit, y se a marchat ab sa corresponent alta.»

Entre els soldats que van passar per l’hospital també hi havia voluntaris, com aquest que hi arribà l’agost de 1809:

«Llit 5. Se admet en clase de malalt Domingo Cané, voluntari del Tercio de Vallès, 8ª Companyia, en virtut de la baixa fecha 29 dels presents. Firmada Joan Calsada.

Ha marchat lo antedit Domingo, curat de sa enfermedat, als 6 dias setembre.»

El 14 de juliol de 1810 hi van ingressar dos soldats, que venien acreditats amb el document corresponent:

«Copia de una baja. 2º Batallón, 1ª Sección, 3ª Compañía. Pase al Hospital de esta el soldado de dicha José Norell, llevándose las prendas que al respaldo se expresan. Cambrils 14 julio 1810.- José Coromina.- Con mi intervención, Mariano Brotons. Pase al Hospital de San José.- Gimbernat, administrador.»

«4º Batallón, 1ª Sección, 3ª Compañía. Pase al Hospital de esta plaza el cabo de dicha compañía Francisco Elías, llevándose las prendas que al respaldo se expresan. Cambrils, 14 julio 1810.- José Coromina- Con mi intervención- Bariano Brotons. Pase al Hospital de San José. Gimbernat, administrador.

Murió dicho cabo a las 8 de la mañana del día 16 de dichos mes y año.»

 

També hi trobem algunes persones que la guerra havia desplaçat lluny de les seves poblacions: entre altres, tres membres de la família Jardí, que figuren com a «expatriats» de Tivissa.

Més penós encara és el pas per Cambrils de Madalena Vidal, que el 12 de maig de 1810 va entrar a l’Hospital; l’escrivà va anotar: «diu ser muller de un soldat, y acaba de ser presonera en Zaragoza. Se ha despachat dita malalta ab pase fins a Tortose vuy dia 25 maig». Notícies com aquestes es relacionen tant amb els trasbalsos que els conflictes bèl·lics provocaven en la població civil, com amb la posició de Cambrils vora el camí reial.

Al document hi veiem també que molts dels ingressats morien, sens dubte per la precarietat de les condicions higièniques i dels mitjans de curació. Les anotacions de les defuncions estan assenyalades al marge amb uns signes que les fan visibles a simple vista: en les primeres hi van dibuixar dues tíbies entrecreuades, més endavant hi van afegir una calavera i finalment ho van substituir per una creu.

 

Arxiu Municipal de Cambrils

Pa i garrofes

 

Entre els  documents del fons de l’Ajuntament de Cambrils relacionats amb la Guerra del Francès hi ha una ordre i una súplica relacionada amb els proveïments de guerra, que es conserva al lligall Memorials (1750-1812).

Fins a l’època contemporània, els municipis estaven obligats a contribuir a allotjar les tropes, tant pel que fa a ubicar-los físicament –en cases particulars o bé en casernes– com a alimentar els soldats i els animals i dotar-los d’objectes com mantes i matalassos. Per cobrir les necessitats i despeses que tot plegat generava, era freqüent que cadascun demanés ajuda als municipis veïns.

El gener de 1812, l’Ajuntament de Cambrils va rebre l’ordre de lliurar a Reus –probablement per a l’allotjament de soldats– un seguit d’articles que triplicava les aportacions que havien fet fins llavors. Alhora, el dia 19, el factor Joaquim Rigalt –un càrrec que no hem pogut identificar– els ordenava que “a la mayor brevedad y prontitud deverán remitir todas las algarrobas que se hallen en esa villa, como se tiene pedido, de las que se pagará su total importe, como se tiene referido en el pasado oficio”. Probablement pel fet que l’ordre repetia una d’anterior, el càstig que preveia era sever: haurien de pagar  vint-i-cinc lliures per cada “quarto” que faltés. En realitat, però, la força més gran de l’ordre derivava de la consciència de l’Ajuntament cambrilenc, ja que el document apel·la al seu patriotisme.

L’endemà, l’Ajuntament redactava una petició en què es mostrava impotent per acomplir aquesta ordre, ja que declarava estar “al colmo de la miseria, por su mala situación”. Un representant municipal (Joan Anglès, que signa com a “diputado y comicionado de la villa de Cambrils”) argumentava que les contribucions de pa i garrofes que havien fet fins llavors ja els havien resultat molt pesades, però havien anat acomplint. Aquesta nova petició, però, superava les seves possibilitats –el document diu que triplicava les contribucions anteriors– i, a més, resultava injusta perquè havien sabut que altres municipis molt poblats contribuïen més. Com a argument dóna una dada demogràfica –Cambrils té menys de 400 cases, que lligaria força amb la xifra de 1.639 habitants del cens de Floridablanca de 1787– i dues dades sobre les condicions de vida dels seus habitants –fins i tot les cases més riques estan obligats a menjar pa de patates, i la majoria s’alimenta de garrofes.

Per tot plegat, Cambrils demanava no haver d’enviar totes les garrofes que se’ls demanava. La resposta, però, va ser negativa. El dia 21, Pau Vilar –que probablement actuava com a secretari de la Comissió Militar– responia des de Reus que precisament per la situació en què es trobaven no podien atendre la petició cambrilenca, però que l’estudiarien tan aviat com fos possible. Un cop més, el pes de la guerra recauria sobre la població.

 

Arxiu Municipal de Cambrils

El Castell del Patriarca

Ambròs Domingo en un dels seus articles ens explica breument la història d’aquest magnífic i desafortunat castell.

 No hi ha possiblement gairebé res que recordi el castell del Patriarca. La baixada que en rememorava el nom es retolat fa uns anys amb el nom del recordat tarragoní nascut al carrer Merceria, Fra Francisco Iglesias Diumenge, de qui encara conservo unes estampes de Terra Santa que en alguna de les seves visites a la seva estimada Tarragona va deixar en casa dels meus pares a venir a saludar-los.
El gran edifici del castell abastava des del carrer Merceria fins a gran part dels carrers de les Coques, del de Sant Llorenç i de la baixada Nova del Patriarca. La seva construcció va ser iniciada al segle XII per l’arquebisbe Bernat Tort, que la va edificar fins a l’alçada del segon pis, i va ser acabada pel també arquebisbe Bernat d’Olivella al segle XIII. El resultat va ser una inexpugnable i senyorial fortalesa en la que van habitar tots els prelats de la Seu Tarragonina fins a començaments del segle XIX, quan l’arquebisbe Romualdo Mon es va traslladar al nou palau durant la seva prelatura.

Segons se sap, al castell del Patriarca havia diverses torres distribuïdes en diferents angles de l’edifici. Va ser en una d’aquestes torres on va romandre durant uns dies el rei de França Francesc I, quan va ser fet presoner pels terços castellans a la cèlebre batalla de Pavia el 24 de febrer de 1525. L’esquadra que traslladava el rei a València per mar es va veure obligada a refugiar-se al port de la nostra ciutat a causa d’un gran temporal fins que, en arribar la calma, van poder continuar el viatge.

 

 

Respecte de la presència del rei francès el cronista Blanch compte, entre moltes coses, un esdeveniment que va estar a punt d’ocasionar un conflicte. Al tercer dia de l’arribada del rei -era diumenge -, el van traslladar a la Catedral per oir missa, i com la missa major ja s’havia acabat l’arquebisbe Pere Cardona manà que oficiés una altra. En acabar, potser perquè no van veure massa seguretat on el tenien, el van mudar a una altra torre del castell. En arribar la nit els soldats que el guardaven, descontents perquè els havien tres pagues, van demanar cobrar al Virrei que els manava, i ho van fer amb tanta violència que van calar foc i van cremar les portes. Se’ls va prometre pagar-los al dia següent i els soldats es van conformar tot i percebre només una part dels diners. D’altra banda, es va sospitar que aquest tipus de revolta del organitzar alguns partidaris del rei francès per tal d’alliberar-lo. Dimarts següent, entre les cinc i les sis del matí, el rei va tornar de nou a la Catedral per sentir missa escrita per un capellà francès i, un cop acabada la cerimònia, l’hi van portar al port per embarcar en un vaixell.

 

Durant el període de la guerra de la Independència, la causa del nombrós increment de soldats, el castell del Patriarca (i també el de Pilat) va ser destinat a servir d’allotjament a les tropes franceses. Possiblement va ser aquesta circumstància la que va donar lloc a que fos dinamitat el 19 agost 1813 en evacuar la ciutat els francesos. Diuen els historiadors que el general Bartoletti va posar tant interès en fer-lo desaparèixer que, en paraules del canonge fugi, les detonacions de les mines van fer tant soroll “que fins al paviment en què ens trobàvem va fer commoure; vam veure les flamarades de foc i vam comprendre que aquell robust monument havia deixat d’existir “.


Del formidable castell només van quedar un munt de runes, de les quals tenim constància en el dibuix de Vicens Roig (Vicent). L’edifici es va acabar de derruir totalment quan l’any 1825 es va destinar el solar a l’edificació de cases particulars.

 

Una contribució cambrilenca a la fortificació de Tarragona

 

 

Entre els escassos documents dels fons de l’Arxiu Municipal de Cambrils relacionats amb la Guerra del Francès i, més concretament, amb el setge que va patir la ciutat de Tarragona l’any 1811, hi ha un dels oficis que formen el lligall Correspondència sobre el servei de bagatges (1781/1903), dins del grup de sèries Serveis militars del fons de l’Ajuntament de Cambrils.

L’ofici transmet una ordre del governador de Tarragona, el general Bertoletti (la lectura del nom és dubtosa), adreçada a l’Ajuntament de Cambrils. Concretament, el governador mana als regidors cambrilencs que l’endemà a les 5 del matí enviïn a Tarragona un comboi format per vuit homes i dos carros. Els homes han de ser útils per al treball i se’ls destinarà a fer de peons: uns han de portar arades, uns altres pales i els altres senallons. Sobre els carros, s’especifica que cadascun ha de portar tres mules per estirar-los. A més, tres dies més tard també han d’enviar a Tarragona vint-i-cinc quintars de calç.

La contribució de Cambrils no consistirà només en feina, equipament i materials (persones, carros, eines i calç) sinó també en diners, ja que haurà de pagar els jornals.

El comboi es posarà a les ordres del Capità d’Enginyers, que trobaran davant del convent de Sant Francesc, a la Rambla Vella. Tot i que el document no ho diu expressament, s’entén que en aquest punt de reunió hi arribaran també combois equivalents exigits a altres municipis del corregiment, ja que la mateixa ordre es devia enviar a altres ajuntaments.

També es pot suposar que tot el contingent treballarà en la reparació de les fortificacions i/o les vies públiques de Tarragona (el document només diu que treballen “en esta plaza”), que devien estar força perjudicades després dels enfrontaments de la guerra i, més concretament, del setge de la ciutat de l’any anterior.

Aquest no era el primer contingent que Cambrils enviava a Tarragona, ja que el document inclou una postdata donant llibertat als carros i peons que treballaven fins llavors.

No era pas una ordre extraordinària. Al llarg de la història del nostre país han estat habituals les contribucions dels municipis a obres públiques de caràcter general, obligats pel rei o els seus representants. Els homes i materials dels municipis eren exigits per a reparar camins, carreteres i muralles, sobretot quan es donaven circumstàncies especials com ara la visita del rei –quan calia arranjar els camins per on havia de transitar– o bé en context de guerra, quan calia fer treballs de fortificació preventius o de reparació dels danys que els combats havien pogut provocar sobre les defenses.

Al llarg dels segles, els exemples són innumerables: des del dret senyorial –en època medieval i moderna– d’exigir als vassalls obra de mur i reparació de muralles, fins a les brigades de treballadors que durant la Guerra Civil de 1936-39 van construir “a obra de vila” nius de metralladores de costa, búnquers i refugis antiaeris.

En el cas de l’ordre de 1812 que comentem, el context bèl·lic és ben evident, no únicament pels fets que la precedeixen sinó per la resistència que deixa entreveure el document, si hem de fer cas del to dur amb què està redactada. Inclou dues amenaces adreçades als Ajuntaments per assegurar el seu compliment. La primera intenta evitar la picaresca d’enviar homes inútils per a la feina, que minvaria l’impacta sobre la mà d’obra i la capacitat de defensa del municipi. La segona, potser afegida personalment pel governador o per algú molt proper a ell –està escrita en francès i en la mateixa lletra de la signatura– és més genèrica i amenaça amb mesures rigoroses.

Per acabar, assenyalarem que aquest és un dels documents de l’època de la dominació francesa sobre el nostre territori que, com és lògic, estan parcialment escrits en francès o bé inclouen expressions d’origen francès i italià (aquestes últimes, probablement derivades de l’abast tant europeu de l’Imperi Napoleònic) en el redactat.

Aquesta és la transcripció íntegra de l’ordre:

 

A la cara verso, que un cop doblegat l’ofici servia com a exterior, hi figura a la part superior:

“Service Militaire Prepé (¿).

A sota hi figura el nom dels destinataris: “Aux Magficiens les Membres composants l’Agiuntamento [sic] de Cambrills”.

Al marge inferior esquerre, l’autoritat que emetia l’ofici: “Le General Gouverneur de Tarragone”

 

A la cara recto hi ha el contingut de l’ofici:

“Tarragona 13 mayo 1812

 

Señor alcalde, y Ayuntamiento de Cambrils

 

Para mañana a las cinco de la mañana [inicialment hi deia “tarde” però està corregit] me mandarán 8 hombres, 2 carros, con tres mulos cada carro. El punto de rehunión será en la Rambla, delante San Francisco, donde encontrarán el Capitán de Ingenieros para dar las disposiciones necesarias.

Los peones deven venir una parte con aradas, una con palas, y otra con capazos.

Deverán trabajar quatro días, y en el caso de continuar, se avisará un día antes para el relevo. Toda esta gente deve ser pagada por la población a un jornal regular, y así se castigará severamente el Ayuntamiento que enviare gente inútil.

Dentro de tres días deven también remitirme 25 quintales de cal.

Quedan responsables los individuos del Ayuntamiento del cumplimiento de esta orden. No se disimulará el más pequeño defecto.

El General de Brigada, barón del Imperio, Governador de la provincia de Tarragona.

[A sota, escrit en una altra lletra:] “[Veyez?] que l’Ajuntamento ne n’obligarà pas a prendre des mésures rigoureuses pour être obei exactement”

[A sota, en la mateixa lletra de la frase anterior, hi ha la signatura, potser autògrafa:] “Le General Fertoletti”

 

El document porta aquesta postdada, al marge inferior esquerre: ”Postdata. Los carros que actualmente trabajan en esta plaza, mañana por la mañana quedan libres y se marcharán cada uno en sus casas, junto con los peones.”

 

Arxiu Municipal de Cambrils. Fons Ajuntament de Cambrils. Lligall Correspondència sobre el servei de bagatges (1781/1903). Sig. Top. 326.8

 

 

Arxiu Municipal de Cambrils

Reus durant la guerra del Francès. 1810

           A les 8 del matí del dia 5 de gener, es va convocar a Reus, la junta parroquial per a l’elecció d’un diputat per les Corts Generals, a la parròquia de Sant Pere, inaugurant l’acte d’una missa i sermó.

El 19 de març degut a la progressiva invasió francesa de les principals ciutats del Principat, s’estableix en una de les sales de la casa comú, la Junta Suprema del Principat formada per “seis vocales, tres secretarios, ochos oficiales y dos porteros y casa para tener S.E. sus sesiones y el Despacho de sus oficinas”.

El 30 de març, la població va quedar completament ocupada per forces franceses, mentre els membres de l’Ajuntament estaven absents pel compliment d’un ordre superior; així mateix, el cap francès va nomenar una comissió de les persones que havien quedat, que acompanyada d’una porció de capitans, varen anar una per una per totes les cases, agafant tots els queviures, i exigint amb data del 7 d’abril, “ocho mil duros en efectivo, que por temor á las amenazas de saqueo, fué preciso aprontar”.

El 8 d’abril, l’Ajuntament tornar a la ciutat després de que a conseqüència de la circular del 19 de febrer que obra per trasllat en “el libro copiador” d’ordres d’aquest comú, tenint que marxar-se del poble “en treinta del expirado marzo por haverse verificado en este dia la invasion o entrada de los enemigos en el pueblo”.

El 22 de juliol es varen sortejar 180 homes per a treballar en les obres de fortificació de Tarragona i 18 per a completar el nombre de soldats del sometent a Falset.

En data del 18 d’agost, la vila fou visitada un altre cop pels francesos on “imponen gruesas cantidades y basta la realización del pago, encarcelan á unos en clase de rehenes y á otros bajo el carácter de ser promovedores de jaranas y movimientos populares”.

El 25 d’agost, els francesos varen emportar-se a casi tots els individus de l’Ajuntament i es va acordar nomenar alguns individus per ajudar als dos regidors que es varen quedar, Don Sebastian Torroja y Rabassa i Don Antonio Sardà y Avilés.

El 26 d’agost, els nous regidors varen escriure al General en Cap de l’Exèrcit i Principat de Catalunya on li feien saber que la gent va ser presa pels francesos “fueron prendidos, habiendo experimentado todas las amenazas propias del fervor enemigo que pretende subyugarnos y sido conducidos con fiero aparato entre los horrores de la noche por una escolta de más de dos mil hombres a un campamento que exhiban el lugar del suplicio de donde el amanecer del día de ayer continuaron en ser conducidos por su ruta con el mismo aparato”. Es va demanar un rescat de “treinta y cinco mil duros” pels representants, però davant la negativa a pagar, se’ls va deixar en llibertat però molts d’ells estaven malalts i tenien “síntomas de una existencia comparable con la misma muerte lenta, especialmente los Individuos del Ayuntamiento regresados”. Davant aquesta situació, els nous regidors decidiren continuar les seves funcions de govern.

El 28 d’agost, la Junta rep una carta d’Enrique de Lamas on es comunica que els malats i ferits que han deixat a la vila els enemics “pertenecientes a su ejército” hauran de ser atesos per la gent del poble.

En resposta a aquesta petició, el 29 d’agost es reuniren els membres de l’Ajuntament i decidiren acatar l’ordre rebuda: “fuere suelto unanimamente el que se cumplimentase dicha Superior disposición en el modo y forma que en la misma se expresa”. Es va decidir “proceder inmediatamente á un reparto ó derramo entre sus vecinos”. Varen participar tots els procuradors o prohoms dels Gremis de Reus: Francesc de Bofarull i Bonaventura Sabater (noblesa), Joan Carey i Joaquim Grau i Duran (comerciants), Joan Sardà i Amorós i Josep Pasqual (hacendats), Francesc Gaspar i Pau Sardà (comerciants de pesca salada), Joan Macaya, Francesc Margenaz, Tomàs Broca i Francesc Tarragó (exgremiats), Marià Rocamora, Josep Artés, Pere Gras i Josep Manreso (facultatius i artistes) i Onofre Bonans i Esteve Nogués (expatriats).

Varen acordar el següent: “Que los Procuradores ó Prohombres de las indicadas corporaciones, que por ser pobres ó por falta de los debidos conocimientos en la materia(…) por algún impedimento legitimo no pudiesen asistir a la tasación, puedan en cualesquiera de estos casos, nombrar individuos de sus respectivos gremios, para que desempeñen sus encargos en calidad de substitutos suyos(…) que puedan reducir el número de los elegidos, á ocho ó más individuos que tengan á bien para hacer la tasación, previo los conocimientos que tomen particularmente(…) y últimamente consultados todos los Señores consecuentes á este acto por motivo de la expresión en el precitado oficio de V.E. sobre estar en el concepto de que este Pueblo recibió obsequiosamente al ejército francés, y á fin de manifestarle su ascendrado patriotismo acreditado por todos estilos y en todo tiempo, nada menos que su adhesión a la justa causa de nuestra independencia que gloriosamente defiende La Nación”.          També es va demanar “una representación u oficio exponiéndole la equivocación (al General en cap), la legal e inexpresable conducta de este Pueblo…informándole contra esta villa y á medida de su antojo, lo que no tiene sombra de verdad.

En aquest mateix dia, 29 d’agost, foren inscrits tots els homes solters i vidus sense fills, entre els 18 i 40 anys, i després del sorteig corresponent resultaren incorporats a l’exèrcit espanyol un total de 200 reusencs.

El 10 de setembre, quedaren elegits en Josep Brocà i Jové, Francesc de Paula Borras, Josep Maria Sunyer, Pau Torroja, Pere Odena, Sebastià Torroja, Pau Sardà, Pau Juncosa, Josep de Gavaldà i Domingo Ferrer per a firmar un manifest general i “comprensivo” de tot quant havia fet Reus “en favor de la justa causa de nuestra independencia que gloriosamente defiende la Nación, desde el principio de las hostilidades hasta el día presente”. Es va demanar permís “para que se continúe el diario, á fin de que se sepa y haga notorio por todas partes el patriotismo y satisfacción de este vecindario”.

Amb data del 26 de setembre es va reunir la Junta de Govern de Reus on es decidí per ordre de Pedro Nolasco de Salcedo que “todo inquilino de este Pueblo adelante inmediatamente una mensualidad de lo que contribuyen por el alquiler de su habitación” per a completar les obres de fortificació de “nuestras plazas Tarragona i Tortosa, Cardona, Berga y las demas de Cataluña” ja que s’espera “de ellos auxilios grandes para poner sus murallas y fuertes en un estado respetable de contrarrestar al enemigo”.

El 29 de novembre, Don Juan Pablo Pasqual, capità i ajudant “del Ilustre Señor Comandante de armas de esta villa Don Francisco Cevallo” va posar de manifest una nota de Don Luis Wimpffen que deia el següent: “Prevendrá V.S. por tanto á dicho Ayuntamiento, que sobre ser castigada con inexorable rigor la menor morosidad sobre lo que se le tiene mandado de recoger los carruajes y acémilas necesarias para el transporte de los efectos indicados, pagarán de sus propiedades y haciendas los individuos que los componen, el valor de los utensilios, provisiones, ó cualquier otro efecto que debe de transportarse á esta Plaza, ó caiga en poder del enemigo”.

El 28 de desembre, l’Ajuntament no té fons monetari per a satisfer les “mil quinientas libras a cuenta de las alpargatas con sus cintas tomadas á los maestros de esta villa para la tropa”. Es va decidí treure els diners del “ramo catastral de este Pueblo y se pagan como era justo a los indicados alpargateros sin pérdida de momento”.

Segons Bofarull, “muchísimas veces aconteció; que al salir unos por un estremo de la villa, entraban sus enemigos por el opuesto, tiroteando en las mismas calles, la guerrilla ó avanzada, á la retaguardia. Tomada Reus como á punto de descanso, á fuerza de repararse, el resultado era quedar la población esquilmada de víveres y numerario”, tot i que el general Suchet escollí la nostra vila per tenir sobre ella una especial predilecció i oferint grans millores urbanes. Les seves visites provocaren grans despeses per a la ciutat.

 

Alfredo Redondo

El Fortí del Loreto: El 1er cinturó de fortificacions de la ciutat de Tarragona (2a. Part)

El conegut Santuari del Loreto, seu de l’ordre religiosa dels Pares Rogacionistes, és un dels santuaris fora de la ciutat més estimada per tots els tarragonins. El seu enclavament està fossilitzant el desconegut Fortí del Loreto, un dels punts defensius exteriors de la ciutat durant la Guerra del Francès.

 

Construït entre les anys 1809-1811 conjuntament amb el Fortí dels Ermitans i el Fortí de l’Oliva, formaven el 1er. cinturó defensiu de la ciutat; el més allunyat.

Aquest fortí com el seu veí fortí dels Ermitans van ser abandonats per la seva guarnició tot començar el Setge de Tarragona l’any 1811.

En aquest article us mostrem algunes fotografíes molt poc conegudes on es pot veure la construcció del santuari l’any 1956 i molt clarament les restes del Fortí, amb marcades formes arrodonides.

En l’actualitat el seu estat dels murs és força bo tot i que és difícil d’identificar els murs de contenció del Santuari i dels edificis annexes com murs de l’antic fortí.

Uns convidem a anar a visitar al Santuari i tot voltejant el seu perímetre, gaudiu d’unes magnífiques vistes de la ciutat, tal i com els nostres ciutadans d’ara fa 200 anys les contemplaren.

Elies Torres Claravalls

Els últims 28 dies del Setge de Tarragona de 1811 (4a. Part i última)

28 DE JUNY

Al amanecer del 28, después de enviar un parlamentario, que fue rechazado por conservarse todavía alguna esperanza de socorro que procuraba Contreras alimentar en la guarnición, comenzaron aquellos a batir en brecha el cuerpo de la plaza, principalmente la cortina del frente de S.Juan, junto al ángulo entrante donde se une con el fuerte de S.Pablo, a 30 toesas de distancia, con 14 piezas de a 24 en cada batería. Nuestro fuego fue tan vivo y acertado, y tan descubierto estaba el enemigo, que a las dos horas pudo publicarse para alentar a los defensores, que los contrarios tenían ya desmontadas 7 de sus piezas. A las diez incendió una bomba enemiga el repuesto de pólvora de Cervantes, inutilizando completamente tan desgraciado incidente la defensa de aquel angostísimo punto, donde perecieron muchos de nuestros valientes soldados. A las dos de la tarde nuestros fuegos se habían debilitado extraordinariamente, aunque el ánimo de las tropas permanecía inalterable en medio del estrago.
La brecha empezaba a ser practicable a las primeras horas de la tarde, pues aunque solo se había desmoronado el merlón y poco más de la cortina batida, podían entrar ya ocho hombres de frente por la abertura, facilitando el acceso la falta de foso y los mismos escombros. Sabiendo el francés la llegada de la división inglesa, y que no andaba lejos el ejército español de operaciones, apresuró la acometida y lanzó sus tropas a la brecha sin esperar a que estuviera del todo practicable.
Contreras, que al principio había tratado de resistir a todo trance, trató ya a las primeras horas de los progresos del enemigo, de poner en salvo la guarnición, aunque para ello fuera necesario hacer un supremo esfuerzo. La operación era en verdad arriesgada, y exigió mucho tino y firmeza. Ya los sitiadores tenían tomados todos los pasos, y sobre el camino real de Barcelona, en los puntos del Ermitaño, Loreto, Olivo y mamelones inmediatos a dicho camino habían apostado destacamentos considerables y firmes en sus posiciones. El embarque estaba del todo interceptado por las baterías del puerto que impedían la aproximación de los buques, pudiendo solo de noche arrimarse a la playa alguna que otra lancha para el transporte de heridos. No era posible pues verificar la salida sino por el espacio que media entre Constante y el Olivo, inclinándose hacia el pie de este fuerte para tomar prontamente la dirección de las montañas del Vendrell.
Los enemigos no podían presentar por este lado un frente de 6000 hombres, por tener repartidas sus fuerzas, unas observando a Campoverde, otras, ciertamente las más respetables, en la marina, destinadas para el asalto y auxiliarle, y las demás de observación en diferentes puntos, distantes de la plaza sobre el camino de Reus, en el Coll de Balaguer y otros varios. Examinóse detenidamente este paso, con presencia de un croquis topográfico que se formó, se previeron las dificultades que podía ofrecer la retirada por aquel punto, y se dispuso verificar la salida a la primera hora de la noche del mismo infausto día 28 de junio, hora en que se calculó que habrían los imperiales aportillado el muro batido, y se arrojarían al asalto a fin de ocultar su fuerza real y su verdadero objeto; en cuyo instante principiaría la guarnición a desfilar por entre Costantí y el Olivo, de suerte que por mucha prisa que los enemigos se diesen no podrían presentar un frente capaza de detener a los españoles.
La guarnición debía salir en tres secciones. La de vanguardia fuerte de 1500 soldados, mandada por el coronel Roten; la segunda o del centro, de 2000 hombres a las órdenes del general Courten, y la tercera regida por el coronel Eguaguirre, compuesta de 2900 infantes, entre ellos 400 granaderos, que después de haber esperado en la plaza a los franceses, debían retirarse en escalones, en tanto que 1000 cazadores de la misma porción esparcidos sobre el flanco izquierdo harían fuego contra los enemigos de la primera paralela, y los 1500 restantes seguirían en columna cerrada a las precedentes secciones. No había que temer por esta parte el fuego del cañón del Olivo, ni el de la batería, situada en el puente del camino de Reus, aquel por la distancia y ésta por haber sido construida para ofensa de la plaza y tener cerrada toda su circunferencia, a excepción del boquete que miraba al río, lo cual le imposibilitaba por consiguiente ofender a los nuestros en el corto trecho que podía descubrirles, sobre todo en medio de la oscuridad y confusión que en aquellos momentos reinarían. El estado mayor, los equipajes y los utensilios de guerra debían marchar entre la sección del centro y la de retaguardia.
La salida debía verificarse por la poterna de la línea del Rosario que estaba a cubierto de la zanja dirigida al fuerte de Reding, inmediato al acueducto del Olivo. Los oficiales de artillería iban provistos ya de martillos y clavos para inutilizar los cañones que se dejaban en la plaza; pero ignoraban la hora y aún el dia de partida. A las doce se ofició al general inglés Doyle que estaba a bordo de uno de los buques de su nación para que dispusiese la aproximación de algunas lanchas de transporte para el embarque de los heridos. Contreras tenia escrita una carta para Suchet, suplicándole usase de humanidad con los militares y paisanos que a su entrada hallase en la plaza. A fin de no carecer de provisiones se dieron instrucciones reservadas al ministro de la real Hacienda.
El comandante general había puesto en la órden del día, para estimular a la guarnición desanimada con la falta de socorro, que el barón de Eroles iba a llegar de un momento a otro con refuerzos considerables, y que en el interin era preciso defenderse con obstinación y heroísmo.
El coronel Eguaguirre que mandaba desde el dia 25 en la segunda línea que venía a formar el punto de la Rambla, había, con objeto de ganar tiempo y contener un golpe de mano, temible siempre en tan audaz enemigo, sobre todo en el instante de la concertada salida, hecho construir zanjas sobre piedra viva en todas las bocacalles que van a la pescadería y a otros puntos de la ciudad; formó parapetos con pipas y arena, mandó tapiar todas las casas, dándolas comunicación con toda la dirección de la Rambla y abriendo en ellas aspilleras tras las que se colocaron dos batallones de Almería. Hizo derribar la escalera de la torre de Santo Domingo y las de todas las casas de la línea de este convento al objeto de aumentar a los franceses las dificultades, privándoles de que pudiesen de pronto fortificarse a su llegada. Mandó habilitar sobre la puerta de Barcelona un cañón de barbeta para barrer a metrallazos de la línea a los imperiales que se corriesen por la parte de la muralla, cerró una puertecilla que sobre la misma había contigua al convento de S.Francisco; bien que luego la mando abrir el coronel Canaleta a pretexto de que pertenecía aquel punto al distrito de su mando.
Aunque todo estaba dispuesto para la retirada que debía tener lugar a las ocho y media, debía por la premura del tiempo y por exigirlo así la misma operación, defenderse la brecha con el mayor empeño. Con tal motivo arengó Contreras, a las cuatro y media, a los granaderos provinciales de Castilla la Nueva, que en número de 250 estaban en la Rambla, y alentándolos con enérgica voz los condujo a la brecha entusiasmados y exhalando frenéticos vivas. Siguieronle también los del regimiento de Almería, fuerte, como se ha dicho de 900 plazas.
El enemigo tenía envuelta la plaza en un círculo de fuego, con más de 50 baterías, entre ellas la que estaba situada sobre el convento de Capuchinos, y cuyas 8 piezas destinadas a batir en brecha el muro de su frente, ensanchábanlo por momentos con sus incesantes disparos, azotando continuamente los escombros que las ruinas formaban, e impidiendo que hicieran los nuestros reparo alguno. No obstante, con buen número de colchones que de milagro lograron los sitiados proporcionarse, formaron como pudieron espaldones a derecha e izquierda de la brecha. Mandaba en ella el bizarro brigadier D. Pablo Mesina. Era la muralla un antiguo y ruinoso torreón, sin foso, contraescarpa ni camino cubierto, de suerte que los escombros que en las fortificaciones regulares sirven al objeto que se propone el sitiador para cegar el foso y formar la rampa, en esta ocasión casi le aprovechaban para guarnecerse a modo de parapeto. Ya hemos dicho que los fuegos de flanco habían sido apagados a los españoles después de las primeras horas de combate.
Tres veces, a pesar de todo, intentan los franceses, conducidos por los generales Habert, Ficatier y Montmarie, subir a la brecha, pero otras tantas les arroja nuestra metralla a gran distancia. El campo está materialmente cubierto de muertos y heridos. Los enemigos vacilan, rehúsan volver a tentar otra acometida, pero acude en su ayuda la reserva, medio ebria por el vino y el aguardiente con pólvora con que han procurado enardecerla sus jefes; los mismos ayudantes de Suchet marchan a su frente; un batallón de oficiales se lanza el primero al lugar del peligro, para dar ejemplo de valor a los soldados a quienes intimida la enérgica resistencia de los españoles, y la lucha se recrudece más y más. Las primeras filas de los acometientes perecen por entero antes de poner el pié en la rampa; y sin embargo no cesa el oleaje de enemigos, ni basta a contener tanta multitud de asaltantes el redoblado cañoneo con que son recibidos. Al fin, trepando sobre montones de cadáveres de los compañeros que les han precedido, coronan la brecha, la obstruyen, la ganan, la pasan, invaden la cortina y baluarte de S.Pablo, y con la celeridad del rayo se extienden y corren por lo largo del adarve, ciegos de coraje y ansiosos de venganza, a caer por todos lados sobre cuántos puntos estén en el interior del recinto dispuestos a continuar la defensa.


Poco más de las seis serian cuando envueltos por los franceses y batiéndose a la bayoneta con ellos, cejaban fatigados por la calle de S. Juan hacia la Rambla los restos de los granaderos provinciales de Castilla la Nueva y algunas compañías de Almería, disputando a palmo el terreno, precisamente mientras Contreras exhortaba al primer regimiento de Saboya y a otros varios cuerpos. Los soldados empezaban a titubear y desoyendo las voces de sus jefes, se dieron a huir hacia la marina la mayor parte de las tropas. Sostuvieron se con todo, por algunas horas en las casas aspillerazas y en los parapetos de las bocacalles, los dos bizarros batallones de Almansa, que en ellas se hallaban preventivamente apostados, conteniendo el avance francés, pero hiriendo a un mismo tiempo a este y a los nuestros, por cuyo motivo hubo de mandarse suspender el fuego de fusileria, disparando solo los que estaban en la calle.
Mandó entre tanto Eguaguirre a su ayudante Ramos que pasase a la línea de S.Magín y el rosario, a fin de conducir a la Rambla el 3º de cazadores de Valencia; mas ya Courten había cerrado la puerta de S.Magín, lanzando su división contra la columna italiana y cazadores del 24, que por el Loreto, el Ermitaño y la casa del Portazgo, del camino real de Barcelona, bajaban a atacarle.
En la segunda línea se habría prolongado la resistencia, si tan denotados defensores no se hubieran visto de pronto acosados fuertemente por la espalda, a causa de haber los enemigos hallado abierta y desamparada la puertecilla subyacente a la puerta de Reus en la muralla de S.Francisco, que dijimos había mandado franquear de nuevo el coronel Canaleta. Pasando pues desde allí los acometientes a la plazuela de S.Francisco, fusilaban por retaguardia a los soldados españoles que se sostenían en los parapetos de las bocacalles de la Rambla.
La afluencia de tropas enemigas sobre este punto era extraordinaria. Por fin, cerca de 1500 granaderos, entraron en la Rambla sostenidos por cuatro batallones de línea. El combate que allí se trabó fue el más ensangrentado de la jornada. Ya no se disparaban los fusiles, sino que se hería con la bayoneta o con el sable. Barreras llegaban a formar a los vivos los cadáveres de los que sucumbían.
Disminuido considerablemente el número de los nuestros, y atacados con vigor por frente y espalda; prisionera la división exterior que en este tiempo había tratado de abrirse paso en columna cerrada por en medio de las crecidas fuerzas sitiadoras, hacia la parte de Altafulla (El comandante de la derecha que mandaba la línea y fuertes exteriores de aquella parte con unos 3000 hombres que tenia a sus órdenes, y la multitud de gente que huyendo del teatro del horror se unió a su división intentó abrirse paso por el camino de Barcelona. Los franceses previendo sin duda este caso, porque pocos días antes por el mismo habían salido una partida de caballería, a cosa de media hora de distancia habían hecho una cortadura y empalizada que guardaban 2000 hombres con tres piezas de menor calibre. Al llegar nuestra división recibió una descarga de metralla; y vista la dificultad de penetrar se hizo la señal de rendición, pidiendo que a nadie se matase. Accedió el comandante francés, mas no lo cumplió: el ser paisano era delito de muerte para aquellos monstruos. Empiezan luego con el más cruel encarnizamiento a degollar cuantos se conocían tales. Todos hubieran tenido igual feliz suerte a no haberse unos vestido la ropa de los soldados muertos; estos escapando ocultándose por la viñas y montes vecinos, donde aún eran fieramente perseguidos; otros en fin echándose al mar, ahogándose muchos, salvándose solo los que nuestros amigos ingleses con sus botes pudieron recoger.), retirándose los que pudieron verificarlo a las escaleras de la Catedral: postrer baluarte donde habían de espirar las últimas víctimas de Tarragona. Allí les siguieron los enemigos, dueños ya desde ese momento de la plaza. Allí pereció el gobernador de la plaza, D.José González. El comandante general Contreras acabada de ser herido de un bayonetazo en el vientre, mientras pasaba a la puerta de S.Magín con objeto de reunir la gente que pudiese y cargar con ella al enemigo, salvarla durante la noche o emprender la salida rompiendo por medio de los contrarios. Luego corrió la voz de que había muerto, con lo que acabó de hacerse general el desorden.

(A.Blanch, 1863)
El general Habert era el jefe de las operaciones de asalto, quien al efecto había escogido las tropas más aguerridas, formando tres columnas y dos de reserva.
La 1ª columna, al mando del coronel Paul, tenía orden de franquear la `parte de la brecha, tomar hacia la derecha, apoderarse de los baluartes de San Juan, de Jesús y de Cervantes, correrse con la mayor celeridad hacia la puerta de San Antonio y establecerse en ella lo más sólidamente posible, a fin de impedir a los defensores de la plaza la salida hacia el mar.
La 2ª columna, al mando del comandante Felici, había de mantenerse detrás de la 1ª hasta llegar a la brecha, y una vez hubiese llegado la 3ª, que había de dirigirse hacia la izquierda, tenia encargo de ocupar la barriada de la Rambla, dirigirse a la Catedral, apoderarse de ella y rápidamente buscar contacto con la 1ª y 3ª columnas, de las cuales esta última habría ya llegado a la puerta del Rosario y la 1ª a la de San Antonio.

La 3ª columna, mandada por el coronel Ordioni, llevaba la orden de recorrer a la izquierda los muros de la ciudad, apoderarse del bastión y puerta del Rosario y de los fuertes de Reding y San Pedro.
La 4ª columna, a las órdenes del general Ficatier, formaba la primera reserva, y la 5ª y última columna, al mando del general Montmarie, constituía la brigada de observación.

Bianchini, el bravo sargento italiano que alentó a las tropas enemigas a arrollar definitivamente a los defensores, en la última e irresistible oleada, sucumbió en la misma brecha de la muralleta.

La defensa del Portalet estaba confiada a los milicianos con D. Joaquín Fábregas.
(A. Alegret, 1911)

El día 28 de junio, a las cinco de la tarde, los franceses iniciaron el asalto final. La resistencia organizada no se prolongó más de dos horas. Después, los excesos de los vencedores persistieron tres días ocasionando más de 5600 víctimas, entre las cuales por lo menos se contaron 300 niños y mujeres. Toda la ciudad fue pasada a sangre y fuego.

(José Mª Recasens, 1965)